یک رویا  

یک رویا
ادگار آلن پو
ترجمه: امیررضا باقری 
میان مناظری از شبی تاریکدیده ام روياي سرور رفته ای را -
اما رويايی بیدار از زندگی و روشنایی
رها کرده، مرا دلشکسته
آه! میان روز، کدام چیز رویا نیست
برای آنکه چشمانش مطرود هست
در میان چیزهای اطرافش
آیا با یک نور
به گذشته،(به دور)، برنگشته است؟
آن روياي مقدس- آن روياي مقدس،
زمانیکه تمام گیتی گله می کرد،
با پرتوی زیبا و دلفریب
برانگیخته است مرا
یک روح راهدان غریب.
چه اهمیتی دارد که روشنایی، میان طوفان و ش

ادامه مطلب  

یک رویا  

یک رویا
ادگار آلن پو
ترجمه: امیررضا باقری 
میان مناظری از شبی تاریکدیده ام روياي سرور رفته ای را -
اما رويايی بیدار از زندگی و روشنایی
رها کرده، مرا دلشکسته
آه! میان روز، کدام چیز رویا نیست
برای آنکه چشمانش مطرود هست
در میان چیزهای اطرافش
آیا با یک نور
به گذشته،(به دور)، برنگشته است؟
آن روياي مقدس- آن روياي مقدس،
زمانیکه تمام گیتی گله می کرد،
با پرتوی زیبا و دلفریب
برانگیخته است مرا
یک روح راهدان غریب.
چه اهمیتی دارد که روشنایی، میان طوفان و ش

ادامه مطلب  

یک رویا  

یک رویا
ادگار آلن پو
ترجمه: امیررضا باقری 
میان مناظری از شبی تاریکدیده ام روياي سرور رفته ای را -
اما رويايی بیدار از زندگی و روشنایی
رها کرده، مرا دلشکسته
آه! میان روز، کدام چیز رویا نیست
برای آنکه چشمانش مطرود هست
در میان چیزهای اطرافش
آیا با یک نور
به گذشته،(به دور)، برنگشته است؟
آن روياي مقدس- آن روياي مقدس،
زمانیکه تمام گیتی گله می کرد،
با پرتوی زیبا و دلفریب
برانگیخته است مرا
یک روح راهدان غریب.
چه اهمیتی دارد که روشنایی، میان طوفان و ش

ادامه مطلب  

یک رویا  

یک رویا
ادگار آلن پو
ترجمه: امیررضا باقری 
میان مناظری از شبی تاریکدیده ام روياي سرور رفته ای را -
اما رويايی بیدار از زندگی و روشنایی
رها کرده، مرا دلشکسته
آه! میان روز، کدام چیز رویا نیست
برای آنکه چشمانش مطرود هست
در میان چیزهای اطرافش
آیا با یک نور
به گذشته،(به دور)، برنگشته است؟
آن روياي مقدس- آن روياي مقدس،
زمانیکه تمام گیتی گله می کرد،
با پرتوی زیبا و دلفریب
برانگیخته است مرا
یک روح راهدان غریب.
چه اهمیتی دارد که روشنایی، میان طوفان و ش

ادامه مطلب  

یک رویا  

یک رویا
ادگار آلن پو
ترجمه: امیررضا باقری 
میان مناظری از شبی تاریکدیده ام روياي سرور رفته ای را -
اما رويايی بیدار از زندگی و روشنایی
رها کرده، مرا دلشکسته
آه! میان روز، کدام چیز رویا نیست
برای آنکه چشمانش مطرود هست
در میان چیزهای اطرافش
آیا با یک نور
به گذشته،(به دور)، برنگشته است؟
آن روياي مقدس- آن روياي مقدس،
زمانیکه تمام گیتی گله می کرد،
با پرتوی زیبا و دلفریب
برانگیخته است مرا
یک روح راهدان غریب.
چه اهمیتی دارد که روشنایی، میان طوفان و ش

ادامه مطلب  

یک رویا  

یک رویا
ادگار آلن پو
ترجمه: امیررضا باقری 
میان مناظری از شبی تاریکدیده ام روياي سرور رفته ای را -
اما رويايی بیدار از زندگی و روشنایی
رها کرده، مرا دلشکسته
آه! میان روز، کدام چیز رویا نیست
برای آنکه چشمانش مطرود هست
در میان چیزهای اطرافش
آیا با یک نور
به گذشته،(به دور)، برنگشته است؟
آن روياي مقدس- آن روياي مقدس،
زمانیکه تمام گیتی گله می کرد،
با پرتوی زیبا و دلفریب
برانگیخته است مرا
یک روح راهدان غریب.
چه اهمیتی دارد که روشنایی، میان طوفان و ش

ادامه مطلب  

یک رویا  

یک رویا
ادگار آلن پو
ترجمه: امیررضا باقری 
میان مناظری از شبی تاریکدیده ام روياي سرور رفته ای را -
اما رويايی بیدار از زندگی و روشنایی
رها کرده، مرا دلشکسته
آه! میان روز، کدام چیز رویا نیست
برای آنکه چشمانش مطرود هست
در میان چیزهای اطرافش
آیا با یک نور
به گذشته،(به دور)، برنگشته است؟
آن روياي مقدس- آن روياي مقدس،
زمانیکه تمام گیتی گله می کرد،
با پرتوی زیبا و دلفریب
برانگیخته است مرا
یک روح راهدان غریب.
چه اهمیتی دارد که روشنایی، میان طوفان و ش

ادامه مطلب  

یک رویا  

یک رویا
ادگار آلن پو
ترجمه: امیررضا باقری 
میان مناظری از شبی تاریکدیده ام روياي سرور رفته ای را -
اما رويايی بیدار از زندگی و روشنایی
رها کرده، مرا دلشکسته
آه! میان روز، کدام چیز رویا نیست
برای آنکه چشمانش مطرود هست
در میان چیزهای اطرافش
آیا با یک نور
به گذشته،(به دور)، برنگشته است؟
آن روياي مقدس- آن روياي مقدس،
زمانیکه تمام گیتی گله می کرد،
با پرتوی زیبا و دلفریب
برانگیخته است مرا
یک روح راهدان غریب.
چه اهمیتی دارد که روشنایی، میان طوفان و ش

ادامه مطلب  

یک رویا  

یک رویا
ادگار آلن پو
ترجمه: امیررضا باقری 
میان مناظری از شبی تاریکدیده ام روياي سرور رفته ای را -
اما رويايی بیدار از زندگی و روشنایی
رها کرده، مرا دلشکسته
آه! میان روز، کدام چیز رویا نیست
برای آنکه چشمانش مطرود هست
در میان چیزهای اطرافش
آیا با یک نور
به گذشته،(به دور)، برنگشته است؟
آن روياي مقدس- آن روياي مقدس،
زمانیکه تمام گیتی گله می کرد،
با پرتوی زیبا و دلفریب
برانگیخته است مرا
یک روح راهدان غریب.
چه اهمیتی دارد که روشنایی، میان طوفان و ش

ادامه مطلب  

یک رویا  

یک رویا
ادگار آلن پو
ترجمه: امیررضا باقری 
میان مناظری از شبی تاریکدیده ام روياي سرور رفته ای را -
اما رويايی بیدار از زندگی و روشنایی
رها کرده، مرا دلشکسته
آه! میان روز، کدام چیز رویا نیست
برای آنکه چشمانش مطرود هست
در میان چیزهای اطرافش
آیا با یک نور
به گذشته،(به دور)، برنگشته است؟
آن روياي مقدس- آن روياي مقدس،
زمانیکه تمام گیتی گله می کرد،
با پرتوی زیبا و دلفریب
برانگیخته است مرا
یک روح راهدان غریب.
چه اهمیتی دارد که روشنایی، میان طوفان و ش

ادامه مطلب  

یک رویا  

یک رویا
ادگار آلن پو
ترجمه: امیررضا باقری 
میان مناظری از شبی تاریکدیده ام روياي سرور رفته ای را -
اما رويايی بیدار از زندگی و روشنایی
رها کرده، مرا دلشکسته
آه! میان روز، کدام چیز رویا نیست
برای آنکه چشمانش مطرود هست
در میان چیزهای اطرافش
آیا با یک نور
به گذشته،(به دور)، برنگشته است؟
آن روياي مقدس- آن روياي مقدس،
زمانیکه تمام گیتی گله می کرد،
با پرتوی زیبا و دلفریب
برانگیخته است مرا
یک روح راهدان غریب.
چه اهمیتی دارد که روشنایی، میان طوفان و ش

ادامه مطلب  

یک رویا  

یک رویا
ادگار آلن پو
ترجمه: امیررضا باقری 
میان مناظری از شبی تاریکدیده ام روياي سرور رفته ای را -
اما رويايی بیدار از زندگی و روشنایی
رها کرده، مرا دلشکسته
آه! میان روز، کدام چیز رویا نیست
برای آنکه چشمانش مطرود هست
در میان چیزهای اطرافش
آیا با یک نور
به گذشته،(به دور)، برنگشته است؟
آن روياي مقدس- آن روياي مقدس،
زمانیکه تمام گیتی گله می کرد،
با پرتوی زیبا و دلفریب
برانگیخته است مرا
یک روح راهدان غریب.
چه اهمیتی دارد که روشنایی، میان طوفان و ش

ادامه مطلب  

یک رویا  

یک رویا
ادگار آلن پو
ترجمه: امیررضا باقری 
میان مناظری از شبی تاریکدیده ام روياي سرور رفته ای را -
اما رويايی بیدار از زندگی و روشنایی
رها کرده، مرا دلشکسته
آه! میان روز، کدام چیز رویا نیست
برای آنکه چشمانش مطرود هست
در میان چیزهای اطرافش
آیا با یک نور
به گذشته،(به دور)، برنگشته است؟
آن روياي مقدس- آن روياي مقدس،
زمانیکه تمام گیتی گله می کرد،
با پرتوی زیبا و دلفریب
برانگیخته است مرا
یک روح راهدان غریب.
چه اهمیتی دارد که روشنایی، میان طوفان و ش

ادامه مطلب  

یک رویا  

یک رویا
ادگار آلن پو
ترجمه: امیررضا باقری 
میان مناظری از شبی تاریکدیده ام روياي سرور رفته ای را -
اما رويايی بیدار از زندگی و روشنایی
رها کرده، مرا دلشکسته
آه! میان روز، کدام چیز رویا نیست
برای آنکه چشمانش مطرود هست
در میان چیزهای اطرافش
آیا با یک نور
به گذشته،(به دور)، برنگشته است؟
آن روياي مقدس- آن روياي مقدس،
زمانیکه تمام گیتی گله می کرد،
با پرتوی زیبا و دلفریب
برانگیخته است مرا
یک روح راهدان غریب.
چه اهمیتی دارد که روشنایی، میان طوفان و ش

ادامه مطلب  

یک رویا  

یک رویا
ادگار آلن پو
ترجمه: امیررضا باقری 
میان مناظری از شبی تاریکدیده ام روياي سرور رفته ای را -
اما رويايی بیدار از زندگی و روشنایی
رها کرده، مرا دلشکسته
آه! میان روز، کدام چیز رویا نیست
برای آنکه چشمانش مطرود هست
در میان چیزهای اطرافش
آیا با یک نور
به گذشته،(به دور)، برنگشته است؟
آن روياي مقدس- آن روياي مقدس،
زمانیکه تمام گیتی گله می کرد،
با پرتوی زیبا و دلفریب
برانگیخته است مرا
یک روح راهدان غریب.
چه اهمیتی دارد که روشنایی، میان طوفان و ش

ادامه مطلب  

یک رویا  

یک رویا
ادگار آلن پو
ترجمه: امیررضا باقری 
میان مناظری از شبی تاریکدیده ام روياي سرور رفته ای را -
اما رويايی بیدار از زندگی و روشنایی
رها کرده، مرا دلشکسته
آه! میان روز، کدام چیز رویا نیست
برای آنکه چشمانش مطرود هست
در میان چیزهای اطرافش
آیا با یک نور
به گذشته،(به دور)، برنگشته است؟
آن روياي مقدس- آن روياي مقدس،
زمانیکه تمام گیتی گله می کرد،
با پرتوی زیبا و دلفریب
برانگیخته است مرا
یک روح راهدان غریب.
چه اهمیتی دارد که روشنایی، میان طوفان و ش

ادامه مطلب  

یک رویا  

یک رویا
ادگار آلن پو
ترجمه: امیررضا باقری 
میان مناظری از شبی تاریکدیده ام روياي سرور رفته ای را -
اما رويايی بیدار از زندگی و روشنایی
رها کرده، مرا دلشکسته
آه! میان روز، کدام چیز رویا نیست
برای آنکه چشمانش مطرود هست
در میان چیزهای اطرافش
آیا با یک نور
به گذشته،(به دور)، برنگشته است؟
آن روياي مقدس- آن روياي مقدس،
زمانیکه تمام گیتی گله می کرد،
با پرتوی زیبا و دلفریب
برانگیخته است مرا
یک روح راهدان غریب.
چه اهمیتی دارد که روشنایی، میان طوفان و ش

ادامه مطلب  

یک رویا  

یک رویا
ادگار آلن پو
ترجمه: امیررضا باقری 
میان مناظری از شبی تاریکدیده ام روياي سرور رفته ای را -
اما رويايی بیدار از زندگی و روشنایی
رها کرده، مرا دلشکسته
آه! میان روز، کدام چیز رویا نیست
برای آنکه چشمانش مطرود هست
در میان چیزهای اطرافش
آیا با یک نور
به گذشته،(به دور)، برنگشته است؟
آن روياي مقدس- آن روياي مقدس،
زمانیکه تمام گیتی گله می کرد،
با پرتوی زیبا و دلفریب
برانگیخته است مرا
یک روح راهدان غریب.
چه اهمیتی دارد که روشنایی، میان طوفان و ش

ادامه مطلب  

یک رویا  

یک رویا
ادگار آلن پو
ترجمه: امیررضا باقری 
میان مناظری از شبی تاریکدیده ام روياي سرور رفته ای را -
اما رويايی بیدار از زندگی و روشنایی
رها کرده، مرا دلشکسته
آه! میان روز، کدام چیز رویا نیست
برای آنکه چشمانش مطرود هست
در میان چیزهای اطرافش
آیا با یک نور
به گذشته،(به دور)، برنگشته است؟
آن روياي مقدس- آن روياي مقدس،
زمانیکه تمام گیتی گله می کرد،
با پرتوی زیبا و دلفریب
برانگیخته است مرا
یک روح راهدان غریب.
چه اهمیتی دارد که روشنایی، میان طوفان و ش

ادامه مطلب  

یک رویا  

یک رویا
ادگار آلن پو
ترجمه: امیررضا باقری 
میان مناظری از شبی تاریکدیده ام روياي سرور رفته ای را -
اما رويايی بیدار از زندگی و روشنایی
رها کرده، مرا دلشکسته
آه! میان روز، کدام چیز رویا نیست
برای آنکه چشمانش مطرود هست
در میان چیزهای اطرافش
آیا با یک نور
به گذشته،(به دور)، برنگشته است؟
آن روياي مقدس- آن روياي مقدس،
زمانیکه تمام گیتی گله می کرد،
با پرتوی زیبا و دلفریب
برانگیخته است مرا
یک روح راهدان غریب.
چه اهمیتی دارد که روشنایی، میان طوفان و ش

ادامه مطلب  

یک رویا  

یک رویا
ادگار آلن پو
ترجمه: امیررضا باقری 
میان مناظری از شبی تاریکدیده ام روياي سرور رفته ای را -
اما رويايی بیدار از زندگی و روشنایی
رها کرده، مرا دلشکسته
آه! میان روز، کدام چیز رویا نیست
برای آنکه چشمانش مطرود هست
در میان چیزهای اطرافش
آیا با یک نور
به گذشته،(به دور)، برنگشته است؟
آن روياي مقدس- آن روياي مقدس،
زمانیکه تمام گیتی گله می کرد،
با پرتوی زیبا و دلفریب
برانگیخته است مرا
یک روح راهدان غریب.
چه اهمیتی دارد که روشنایی، میان طوفان و ش

ادامه مطلب  

یک رویا  

یک رویا
ادگار آلن پو
ترجمه: امیررضا باقری 
میان مناظری از شبی تاریکدیده ام روياي سرور رفته ای را -
اما رويايی بیدار از زندگی و روشنایی
رها کرده، مرا دلشکسته
آه! میان روز، کدام چیز رویا نیست
برای آنکه چشمانش مطرود هست
در میان چیزهای اطرافش
آیا با یک نور
به گذشته،(به دور)، برنگشته است؟
آن روياي مقدس- آن روياي مقدس،
زمانیکه تمام گیتی گله می کرد،
با پرتوی زیبا و دلفریب
برانگیخته است مرا
یک روح راهدان غریب.
چه اهمیتی دارد که روشنایی، میان طوفان و ش

ادامه مطلب  

یک رویا  

یک رویا
ادگار آلن پو
ترجمه: امیررضا باقری 
میان مناظری از شبی تاریکدیده ام روياي سرور رفته ای را -
اما رويايی بیدار از زندگی و روشنایی
رها کرده، مرا دلشکسته
آه! میان روز، کدام چیز رویا نیست
برای آنکه چشمانش مطرود هست
در میان چیزهای اطرافش
آیا با یک نور
به گذشته،(به دور)، برنگشته است؟
آن روياي مقدس- آن روياي مقدس،
زمانیکه تمام گیتی گله می کرد،
با پرتوی زیبا و دلفریب
برانگیخته است مرا
یک روح راهدان غریب.
چه اهمیتی دارد که روشنایی، میان طوفان و ش

ادامه مطلب  

یک رویا  

یک رویا
ادگار آلن پو
ترجمه: امیررضا باقری 
میان مناظری از شبی تاریکدیده ام روياي سرور رفته ای را -
اما رويايی بیدار از زندگی و روشنایی
رها کرده، مرا دلشکسته
آه! میان روز، کدام چیز رویا نیست
برای آنکه چشمانش مطرود هست
در میان چیزهای اطرافش
آیا با یک نور
به گذشته،(به دور)، برنگشته است؟
آن روياي مقدس- آن روياي مقدس،
زمانیکه تمام گیتی گله می کرد،
با پرتوی زیبا و دلفریب
برانگیخته است مرا
یک روح راهدان غریب.
چه اهمیتی دارد که روشنایی، میان طوفان و ش

ادامه مطلب  

آفر ٧روز آنتالیا ٨شهریور  

@arnikaseir
شوک آفر انتاليا
ویژه 8 شهریور  
     6 شب و 7 روز  
 ✈️  با پرواز  تابان   رفت : 23:30   برگشت : 2:30   ✈️
MELINIUM RESORT                               5* ALL  2.690
IMPERIAL SUNLAND                              5* UALL 3.090
DIMA BIZ  ✔ DIMA RESORT                 5*UALL 3.190
AMARA PERESTIGE                             5* UALL  3.490
KARVANSARAY LARA                            5* UALL 3.790
ORANG COUNTY                                  5* UALL 4.090
CRYSTAL WATER WOURLD                  5* UALL 4.390
VENEZIA                                             5* UALL 4.390
برای اطلاعا

ادامه مطلب  

گفتم اسم " رویاهام تلما س "  

میگفت ببین همه یه سری رویا دارند ، داشتن رویا جرم نیست حتی گناهم نیست! منتهی کار آدم ها زمانی سخت میشخ که بخوان رویا ها رو وارد حقیقت کنند . در اون شرایط اون ها به هیچ وجه لزومی نمیبینن که در مورد آوردن رویا ها به واقعیت با دیگران حرف بزنند چون روياي شما فقط مال شماست! کسی که روياي تو رو نداره و حتی درک عالی از رویات نداره نمیتونه را جب رویاهات نظر بده! پس فقط اشتیاق به دنیا آوردن رویاهات بیشتر از چیزی بود که میشد فکر کرد تو باید فقط تصمیم بگیری!

ادامه مطلب  

وعده امام حسین علیه السلام در رویای شهید مدنی  

بسم الله الرحمن الرحیم

خود
می‎گفت: «من در دو موضع نسبت به خودم شک کردم. یکی این که به من می‎گویند
«سید اسدالله»! آیا واقعاً من از اولاد پیامبر هستم؟ و دیگر این که آیا من
لیاقت آن را دارم که در راه خدا شهید بشوم یا نه؟پس از مدتی یک شب امام حسین علیه السلام را در خواب دیدم که بالای
سرم آمد و دستی به سرم کشید و این جمله را فرمود: «یا بُنیَّ اَنْتَ
مَقْتُولٌ»
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

وعده امام حسین علیه السلام در رویای شهید مدنی  

بسم الله الرحمن الرحیم

خود
می‎گفت: «من در دو موضع نسبت به خودم شک کردم. یکی این که به من می‎گویند
«سید اسدالله»! آیا واقعاً من از اولاد پیامبر هستم؟ و دیگر این که آیا من
لیاقت آن را دارم که در راه خدا شهید بشوم یا نه؟پس از مدتی یک شب امام حسین علیه السلام را در خواب دیدم که بالای
سرم آمد و دستی به سرم کشید و این جمله را فرمود: «یا بُنیَّ اَنْتَ
مَقْتُولٌ»
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

وعده امام حسین علیه السلام در رویای شهید مدنی  

بسم الله الرحمن الرحیم

خود
می‎گفت: «من در دو موضع نسبت به خودم شک کردم. یکی این که به من می‎گویند
«سید اسدالله»! آیا واقعاً من از اولاد پیامبر هستم؟ و دیگر این که آیا من
لیاقت آن را دارم که در راه خدا شهید بشوم یا نه؟پس از مدتی یک شب امام حسین علیه السلام را در خواب دیدم که بالای
سرم آمد و دستی به سرم کشید و این جمله را فرمود: «یا بُنیَّ اَنْتَ
مَقْتُولٌ»
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دلم میخواهد ، حتی اگر تصویر یک رویای مبهم باشد  

من به شما یک تصویر مبهم میدهم از آینده و یک روياي شیرین ، حالا انتخاب کنید یا به ادامه دادن و به سختی تلاش کردن برای رسیدن به رویا و آن تصویر مبهم چراغ سبز نشان میدهید یا اینکه روال های عادی زندگی را طی میکنید ؟ همان طور که گفتم قطعا انتخاب با خود شماست .

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر بنام رویای زیبا  

دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر بنام روياي زیبا
دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر بنام روياي زیبا
Download New Music Saeed Rahnamafar – Royaye Ziba
دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر به نام روياي زیبا
متن ترانه سعید رهنمافر روياي زیبا
 
پخش آنلاین موزیک
مرورگر شما از پخش موزیک آنلاین پشتیبانی نمی کند
دانلود آهنگ با کیفیت 320 Download Mp3 320
دانلود آهنگ با کیفیت 128 Download Mp3 128
دانلود آهنگ با کیفیت 64 Download Ogg 64

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر بنام رویای زیبا  

دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر بنام روياي زیبا
دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر بنام روياي زیبا
Download New Music Saeed Rahnamafar – Royaye Ziba
دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر به نام روياي زیبا
متن ترانه سعید رهنمافر روياي زیبا
 
پخش آنلاین موزیک
مرورگر شما از پخش موزیک آنلاین پشتیبانی نمی کند
دانلود آهنگ با کیفیت 320 Download Mp3 320
دانلود آهنگ با کیفیت 128 Download Mp3 128
دانلود آهنگ با کیفیت 64 Download Ogg 64

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر بنام رویای زیبا  

دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر بنام روياي زیبا
دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر بنام روياي زیبا
Download New Music Saeed Rahnamafar – Royaye Ziba
دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر به نام روياي زیبا
متن ترانه سعید رهنمافر روياي زیبا
 
پخش آنلاین موزیک
مرورگر شما از پخش موزیک آنلاین پشتیبانی نمی کند
دانلود آهنگ با کیفیت 320 Download Mp3 320
دانلود آهنگ با کیفیت 128 Download Mp3 128
دانلود آهنگ با کیفیت 64 Download Ogg 64

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر بنام رویای زیبا  

دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر بنام روياي زیبا
دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر بنام روياي زیبا
Download New Music Saeed Rahnamafar – Royaye Ziba
دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر به نام روياي زیبا
متن ترانه سعید رهنمافر روياي زیبا
 
پخش آنلاین موزیک
مرورگر شما از پخش موزیک آنلاین پشتیبانی نمی کند
دانلود آهنگ با کیفیت 320 Download Mp3 320
دانلود آهنگ با کیفیت 128 Download Mp3 128
دانلود آهنگ با کیفیت 64 Download Ogg 64

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر بنام رویای زیبا  

دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر بنام روياي زیبا
دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر بنام روياي زیبا
Download New Music Saeed Rahnamafar – Royaye Ziba
دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر به نام روياي زیبا
متن ترانه سعید رهنمافر روياي زیبا
 
پخش آنلاین موزیک
مرورگر شما از پخش موزیک آنلاین پشتیبانی نمی کند
دانلود آهنگ با کیفیت 320 Download Mp3 320
دانلود آهنگ با کیفیت 128 Download Mp3 128
دانلود آهنگ با کیفیت 64 Download Ogg 64

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر بنام رویای زیبا  

دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر بنام روياي زیبا
دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر بنام روياي زیبا
Download New Music Saeed Rahnamafar – Royaye Ziba
دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر به نام روياي زیبا
متن ترانه سعید رهنمافر روياي زیبا
 
پخش آنلاین موزیک
مرورگر شما از پخش موزیک آنلاین پشتیبانی نمی کند
دانلود آهنگ با کیفیت 320 Download Mp3 320
دانلود آهنگ با کیفیت 128 Download Mp3 128
دانلود آهنگ با کیفیت 64 Download Ogg 64

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر بنام رویای زیبا  

دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر بنام روياي زیبا
دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر بنام روياي زیبا
Download New Music Saeed Rahnamafar – Royaye Ziba
دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر به نام روياي زیبا
متن ترانه سعید رهنمافر روياي زیبا
 
پخش آنلاین موزیک
مرورگر شما از پخش موزیک آنلاین پشتیبانی نمی کند
دانلود آهنگ با کیفیت 320 Download Mp3 320
دانلود آهنگ با کیفیت 128 Download Mp3 128
دانلود آهنگ با کیفیت 64 Download Ogg 64

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر بنام رویای زیبا  

دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر بنام روياي زیبا
دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر بنام روياي زیبا
Download New Music Saeed Rahnamafar – Royaye Ziba
دانلود آهنگ جدید سعید رهنمافر به نام روياي زیبا
متن ترانه سعید رهنمافر روياي زیبا
 
پخش آنلاین موزیک
مرورگر شما از پخش موزیک آنلاین پشتیبانی نمی کند
دانلود آهنگ با کیفیت 320 Download Mp3 320
دانلود آهنگ با کیفیت 128 Download Mp3 128
دانلود آهنگ با کیفیت 64 Download Ogg 64

ادامه مطلب  

تعبیر خواب  

❓حاج آقا من نیمه هایِ شب، خواب آقای خامنه ای رو دیدم. بهم لبخند می زدن و انگار خوشحال بودن. تعبیرش چیه؟ پاسخ
توی کوچه پس کوچه‌های خیابون آذر قم با کفاش قدخمیده‌ای آشنا شدم که اهلِ معنا بود. علمای بزرگ حاج اکبر کفاش و تعبیر خواب هاشو خیلی قبول داشتند. وقتی ازشون می پرسیدین دیدن امام خامنه ای توی خواب تعبیرش چیه جواب میدادن: "تعبیرش امام زمان هست".
عزیزانی که توی PV از ما تعبیر خواب می پرسن، مستحضر باشن که تعبیر خواب امری است دشوار و من تویِ ای

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1