میلاد حضرت فاطمه زهرا ( س ) مبارک  

 امشب نشسته ام بنویسم ترانه هااز باغ از بهار من از مادرانه هااز دست پُر امیدم و تسبیح دانه هااز این دلی که پر زده از آشیانه هاشکرش میان این همه سر سروری شدیممانند یازده پسرش مادری شدیمآیینه ای گرفته خدا در برابرشخورشیدی از تمامی انوار انورشامشب خدا نشسته خدا با پیمبرشامشب پدر رسیده به دیدار مادرشتعظیم تو به او نه که بر هست واجب استاز این به بعد بوسه بر این دست واجب استتا مه کرده نام شما قیل و قال راپیدا نموده با تو کرامت کمال راگم کرده عقل

ادامه مطلب  

میلاد حضرت فاطمه زهرا ( س ) مبارک  

 امشب نشسته ام بنویسم ترانه هااز باغ از بهار من از مادرانه هااز دست پُر امیدم و تسبیح دانه هااز این دلی که پر زده از آشیانه هاشکرش میان این همه سر سروری شدیممانند یازده پسرش مادری شدیمآیینه ای گرفته خدا در برابرشخورشیدی از تمامی انوار انورشامشب خدا نشسته خدا با پیمبرشامشب پدر رسیده به دیدار مادرشتعظیم تو به او نه که بر هست واجب استاز این به بعد بوسه بر این دست واجب استتا مه کرده نام شما قیل و قال راپیدا نموده با تو کرامت کمال راگم کرده عقل

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1